Rzetelny dostawca
ISO:9001

Pomoc dla Strażaków w Ukrainie

[PL] Pomoc dla Strażaków w Ukrainie
W dniu 28.02.2022, przy Ambasadzie Ukrainy w Warszawie reprezentowanej przez Pana Ambasadora Andrija Deszczycę nastąpiło symboliczne nieodpłatne przekazanie przez firmę Foamax działka wodno-pianowego Foamstorm 12000 o zasięgu ponad 100 m, na potrzeby Ukrainy.
Do tej pory działo to aktywnie wykorzystywaliśmy do pokazów i testów, jednak w obecnej sytuacji uznaliśmy, że sprzęt ten powinien służyć w Ukrainie. Przekazanie działka było możliwe również dzięki udziałowi i sprawnej organizacji Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce, reprezentowanej przez Pana Ambasadora Eduardasa Borisovasa – za co bardzo dziękujemy.
Po symbolicznym przekazaniu sprzętu w Warszawie zostało ono przetransportowane do punktu zbiórki na potrzeby Ukrainy, zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, skąd zostało przetransportowane na Ukrainę. Składamy szczególne podziękowania dla Komendanta KM PSP i niezawodnych Kolegów Strażaków za udzieloną pomoc i organizacje punktu.
Koledzy z Ukrainy to świetni fachowcy dlatego nie mamy żadnych wątpliwości co do skutecznego wykorzystania przekazanego sprzętu pożarniczego w walce z dużymi pożarami.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawne przekazanie sprzętu oraz każdemu kto angażuje się w pomoc Ukrainie.

 

[UKR]  Допомога пожежникам в Україні
28.02.2022 року біля Посольства України у Варшаві в особі посла Андрія Дещиці компанія FOAMAX символічно і безоплатно передала на потреби України пожежну установку водопінного гасіння Foamstorm 12000 з дальністю струменя понад 100 м.
До цього часу ми активно використовували цю установку для демонстрацій та випробувань, але в нинішній ситуації ми одностайно прийняли рішення, що це обладнання повинно використовуватися в Україні. Передача установки була можлива також завдяки участі та ефективній організації Посольства Литовської Республіки в Польщі в особі посла Едуардаса Борісоваса, за що ми Вам дуже вдячні.
Після символічної передачі обладнання у Варшаві його було транспортовано до пункту збору на потреби України, який розташований у Міській комендатурі Державної пожежної служби у місті Замость, звідки його перевезли в Україну. Висловлюємо особливу подяку коменданту МК ДПС і надійним колегам пожежників за надану допомогу та організацію роботи пункту.
Наші колеги з України – це великі професіонали своєї справи, тому ми не сумніваємося, що вони ефективно використовуватимуть надане протипожежне обладнання у боротьбі з великими пожежами.
Ще раз дякуємо усім, хто допоміг доставити обладнання до місця призначення, та усім, хто причетний до допомоги Україні
 
[EN] Helping Ukrainian firefighters
"On 28 February, at the Embassy of Ukraine represented by Mr. Ambassador Andrii Deshchytsia,, Foamax company symbolically donated a Foamstorm 12000 water-foam monitor with a range of over 100 meters to be used for Ukraine's needs."
So far, this monitor has been actively used for shows and tests, but in the current situation, we unanimously agreed that this equipment should be put to use in Ukraine. The handover of the monitor was also possible thanks to the participation and efficient organization of the Embassy of the Republic of Lithuania in Poland, represented by the Ambassador Eduardas Borisovas - for which we are very thankful.
After the symbolic handover of the equipment in Warsaw, it was transported to the collection point for Ukraine, located in the District Headquarters of the State Fire Service in Zamość, from where it was then shipped to Ukraine.
We would like to express our special thanks to the Chief Commandant of the State Fire Service and all our amazing firefighter colleagues who we could count on for their help and organization of the collection point.
Ukrainian firefighters are great professionals and there is no doubt in our minds that they will be able to use the donated firefighting equipment most effectively in tackling major fires.
Once again, we would like to thank everyone involved in the smooth handover of the equipment and everyone who is involved in helping Ukraine.
Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej
Ambasada Litwy w Rzeczpospolitej Polskiej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
 
Certyfikaty urządzeń